Vedtægter


VEDTÆGTER§ 1Navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Musik – fra hånd – til hånd med hjemsted i Næstved Kommune.


§ 2Formål:

Foreningens formål er:


1)at arrangere og formidle klassiske koncerter i skole- og familiekoncertregi samt andre forsøgskoncerter og workshops i lokalområdet og


2)filme koncerter, workshops og andre aktiviteter inden for klassisk, ny og etnisk musik til brug for formidling og promotion af musik og ensembler til fortrinsvis lokalområdet.


§ 3Medlemskab:

1) Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens formål.

2) Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen

3) Medlemskab ophører automatisk ved kontingentrestance ud over et år


§ 4Ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer over myndighedsalderen, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.  På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant


Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.

Der føres referat af alle bestyrelsesmøder.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er til stede ved den ordinære generalforsamling.


§ 5Generalforsamling

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Indkaldelse skal ske mindst 14 dage før.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

i hænde mindst 8 dage før dennes afholdelse.

3) Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer

4) Vedtægtsændringer sker ved generalforsamlingsbeslutning.


§ 6Tegningsret

Foreningen tegnes af formand + kasserer.


§ 7Regnskab og revision

1) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2) Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring

3) Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.


§ 8Hæftelse

For pådragne forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.


§ 9Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis ¼ af medlemmerne skriftligt stiller krav derom med motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske til afholdelse inden for en måned og med mindst 14 dages varsel. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de i motiveringen anførte punkter.


§ 10Foreningens opløsning

1)Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

2)Ved afstemninger om foreningens opløsning skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for opløsning, for at afstemningen er gyldig. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, skal foreningens opløsning bekræftes ved en derpå følgende ekstraordinær generalforsamling, hvor antallet af fremmødte medlemmer ikke har nogen betydning.

3)I tilfælde af foreningens opløsning overgår evt. midler til aktiviteter eller

     velgørende formål i Næstved kommune.Næstved, d. 23/1 2009/11/6 2009Copyright © All Rights Reserved hand2handmusic